ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองเสือ วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องการบริหารจัดการเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสือ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองเสือ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/11/2561
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
478
เดือนที่แล้ว
7,192
ปีนี้
34,382
ปีที่แล้ว
34,134
ทั้งหมด
124,537
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป


       ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง


            เทศบาลตำบลหนองเสือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 13.78 ตารางกิโลเมตร  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542    ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน  ดังนี้
-  ตำบลบึงบา   ประกอบด้วย หมู่ 5 และ หมู่ 6

 

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้


            อำเภอหนองเสือตั้งอยู่ทางทิศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ   ติดต่ออำเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อำเภอหนองแคและอำเภอวิหารแดง (จังหวัดสระบุรี) มีคลองระพีพัฒน์ (คลองหกวา) คลองสิบสาม คลองสามสิบสาม แม่น้ำใน และคลองสามสิบสองเป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก)มีคลองสิบสี่เป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอธัญบุรีมีแนวลำรางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต

- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอคลองหลวงมีคลองเก้าเป็นเส้นแบ่งเขต

 

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
หมู่ 5 ชาย 572 คน หญิง 637 คน รวม 1,209 คน
หมู่ 6 ชาย 977 คน หญิง 1,015 คน รวม 1,992 คน
รวมทั้งสิ้น 3,201 คน

 

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองเสื
หมู่ 5 จำนวน 478 หลังคาเรือน
หมู่ 6 จำนวน 1,410 หลังคาเรือน
รวมทั้งสิ้น 1,888 หลังคาเรือน
 

 

สภาพภูมิอากาศ
มี 3  ฤดู  คือ ร้อน  หนาว  ฝน
      

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
     เทศบาลตำบลหนองเสือได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 2 หมู่บ้าน   เพื่อช่วยเหลือกิจการของเทศบาล รวมทั้งสนับสนุนงานของเทศบาล
     โดยเทศบาลได้สนับสนุนให้หมู่บ้านสามารถจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้

 

การคมนาคม/ขนส่ง

   ถนนสายหลัก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ, ถนนคลองสิบ-หนองแค,  ถนนปทุมธานี-สระบุรี) 

 

   ถนนสายรอง

  • ถนน รพช. ปท.3221 (ถนนเลียบคลองแปด)
  • ถนนคลองชลประทานที่เก้าฝั่งตะวันออก (ถนนเลียบคลองเก้า)
  • ทางหลวงชนบท ปท. 5023 (ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด)
  • ถนนเลียบคลองสิบสอง
  • ถนนเลียบคลองสิบสาม
  • ถนนเลียบคลองสิบสี่

 

  รถประจำทาง
       รถประจำทางสาย  1008 รังสิต – หนองเสือ รถสีเขียวไม่ปรับอากาศ

 

  ทางน้ำ
        มีคลองระบายน้ำที่ 10  จากหมู่ 6 ไป หมู่ที่ 5

 

  การไฟฟ้า
        ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสือมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเสือ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
        ในการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจำนวนพื้นที่ทั้งหมดเทศบาลตำบลหนองเสือ

 

การประปา     
       ประชาชนในเขตเทศบาล ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาครังสิต ประมาณ 380 ครัวเรือน และยังมีบางส่วนที่ใช้น้ำคลองระบายน้ำที่ 10

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม
     1. ไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์ 1  แห่ง คือ
ที่ทำการไปรษณีย์จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา จำนวนประชากรที่มี

     2.โทรศัพท์ใช้ประมาณ 400 ครัวเรือน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 7 แห่ง
เทศบาลตำบลหนองเสือ มีระบบเสียงตามสายของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง เพื่อกระจายข่าวสารสู่ประชาชนในเขตเทศบาล

การใช้ที่ดิน
      เทศบาลตำบลหนองเสือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 13.78 ตารางกิโลเมตร  ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค  การอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม

การใช้ที่ดินมักกำหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 3 ประเภท คือ
1.  การใช้ที่ดินเพื่อการขยายตัวของเมืองในด้านที่อยู่อาศัย
2.  บริเวณที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
3.  บริเวณที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อม

 

ด้านเศรษฐกิจ
        

      โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สวนฝรั่งไร้เมล็ด แก้วมังกร กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า พืชล้มลุก เช่น ถั่วฝักยาว ข้าวโพด มะระ แตงกวา ผักหวานปลอดสารพิษ ทำนา และเลี้ยงปลา บางส่วน มีการประกอบการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภค ของประชาชน
การประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน การสร้างงานเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านอันจะให้ฐานะความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น

 

ด้านสังคม
      การศึกษา  ศาสนา เทศบาลตำบลหนองเสือ มีสถานศึกษาและด้านศาสนา  ดังนี้

 

  • โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1  แห่ง
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จำนวน  1  แห่ง
  • ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง คือ วัดบึงาประภาสะวัต

      


ด้านการเมืองการบริหาร


  เทศบาลตำบลหนองเสือ  ประกอบด้วย


(1)      สภาเทศบาล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล


(2)       นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จำนวน  2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน และยังมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก  1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ทั้งนี้  มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย

ส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลหนองเสือ
      การบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองเสือ  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นสำนักและกอง  โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนัก/กองนั้นๆ และภายในสำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่าย และงาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา

อัตรากำลัง
      อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองเสือ  มีทั้งพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น   45   คน  แบ่งเป็น

อัตรากำลัง

จำนวน (คน)

  1. พนักงานเทศบาล

16

  2. พนักงานครูเทศบาล

2

  3. ลูกจ้างประจำ

3

  4. พนักงานจ้างตามภารกิจ

10

  5. พนักงานจ้างทั่วไป

17

รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน